พิพิธภัณฑ์วัดทรายมูลเมือง

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2030 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2450 เดิมวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช อันทรงเป็นผู้ครองนครเชียงใหม่ ก่อนที่จะได้ชื่อ "วัดทรายมูล" เคยเป็นอารามมาก่อน มีชื่อว่า "อารามบ้านปะ" อาจเป็นเพราะสายน้ำ ที่ไหลมาจากดอยสุเทพแล้วมาประจบกันที่นี่ทำให้เกิดเป็นหนองน้ำ ณ จุด นี้จึงได้ชื่อว่า หนองทรายมูล อีกประการหนึ่ง ที่จุดนี้มีการขุดเอาดินขึ้นมาเพื่อเอาดินมาปั้นอิฐเพื่อนำไปก่อสร้างกำแพงเมืองชั้นในของนครเชียงใหม่จนทำให้ตรงนี้กลายเป็นหนองน้ำ เมื่อได้รับวิสุงคามสีมา จึงได้เรียกว่า "วัดทรายมูล"