พิพิธภัณฑ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวิทยาลัยครูลำปางขึ้น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2514 และได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี การศึกษา 2515 เป็นต้นมาโดยเปิดสอน เฉพาะระดับ ป.กศ.ในสายงานบริหารวิชาการนักศึกษารุ่นแรกเป็นนักศึกษาระดับ ป.กศ. ต้น มาจากสังกัดจังหวัดลำปาง พะเยา และเชียงราย ในปี พ.ศ. 2516 มีการสอนระดับ ป.กศ. สูงรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาต่อเนื่องจากวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมในระยะเริ่มต้นนี้ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการเรียน การสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่น เช่น คติชนวิทยา วรรณคดี ภาษาถิ่น เป็นต้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2523 เกิดหน่วยงานที่รับผิดชอบงานวัฒนธรรมขึ้นในวิทยาลัยครูทั่วประเทศ คือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยสำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2523 ในปีถัดมาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วัฒนธรรม ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม พ.ศ. 2524 ดังนั้นวิทยาลัยครูลำปาง จึงมี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลำปางวิทยาลัยครูลำปาง และต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2535 จึงเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542 ส่งผลให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่นั้นมา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานด้าน ศิลปะ และด้านวัฒนธรรม และเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทำให้สถาบันราชภัฏลำปาง ปรับเปลี่ยนฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก สำนักศิลปวัฒนธรรม เป็น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา