ไม้บัญชัก (010)


ไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๓ มีข้อความจารลงในกรอบสี่เหลี่ยม ดังนี้ "มัดนี้ เตมิยะ ๓ ผูก ฯ ชนก ๓ ผูก ฯ สุวัณณสยาม ๒ ผูก ฯ ปถมมุลละลงอูบเปนเคล้า พร้อมกับด้วยภริยาชื่อว่านางฝุ่น แลลูกเต้าหลานเหลนทังมวล ค็ได้ส้างธัมม์กับนี้ไว้คล้ำชูพุทธสาสนาพระโคตมะเจ้า ๕ พันวัสสา อยาดน้ำหมายทานปีกดสะง้า เดือน ๔ ลง ๘ ฅ่ำ วันนั้นแล ฯ จุฬสักกราชได้ ๑๒๙๒ ตัว ปีกดสง้า"


ไม้บัญชัก (003)


ไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง มีข้อความจารลงในกรอบสี่เหลี่ยม ดังนี้ "มัดนี้ทสสิบชาติรอม มีสิบผูก เปนธัมม์วัดหนองเงือก ฯ สัทธาอุบาสิกานางจันแสง นางบัวถา ส้างด้วยธนวัตถุปูชา ฯ"


ไม้บัญชัก (002)


ไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง จารตัวอักษรในกรอบสี่เหลี่ยม สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ "มัดนี้ปิฏกะทัง ๓ มี ๔ ผูก ทังอานิสงส์ เปนธัมม์วัดหนองเงือก ปีเมืองเม็ด เดือน ๔ เพง เมงวัน ๗ ไทยเต่าสง้า ฯ สัทธาพระสุทสารสามเณรเปนเคล้า พร้อมกับด้วยพ่อแม่พี่น้องทังมวล ได้ส้างธัมม์กับนี้ไว้คำ้โชฏกะสาสนา ๕๐๐๐ พระวัสสาแด่เทิอะ ฯ ห้องนี้มีสุตโสมผูก ๑ เนมิราช ผูก ๑ ภูริทัต ผูก ๑ ฯ พระสุธน น้อยแก้ว พี่ไหว ได้ส้างไว้โชฏกะสาสนา ๕๐๐๐ พระวัสสาแล นิพฺพาน ปจฺจโย โหนฺตุ โน นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ ข้าแล ฯ สักกะได้ ๑๒๖๙ ตัวแล ฯ"


ไม้บัญชัก (001)


ไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ใช้เขียนชื่อคัมภีร์ใบลาน ปีที่สร้าง และผู้สร้าง ฯลฯ "อภิธัมมา ๗ กัมพีร์ มี ๗ ผูก ฯ ปถมสัทธาผู้ข้าทังหลายหมายมีเตชภิกขุเปนเคล้า แลเชยยวงส์ภิกขุ คันธวงส์ภิกขุ ปัญญาสามเณร ยาวิไชยสามเณร พินทาสามเณร อภิวงส์สามเณร ส้างค้ำชูสาสนานี้ ๕ พันพระวัสสาแล ฯ