เหล็กจาร (03)


เหล็กจารทำด้วยไม้สัก เหลาให้เป็นแท่ง ใช้จารใบลาน


เหล็กจาร (02)


เหล็กจาร ทำด้วยไม้สักเหลาให้เป็นแท่ง ใช้จารอักษรลงใบลาน


เหล็กจาร


เหล็กจาร ทำจากไม้สัก ด้านหัวเป็นงา ไม่ทราบประวัติเจ้าของ