นามสัททา 2 ผูก


คัมภีร์ใบลานขนาดยาว จำนวน 2 ผูก จารเมื่อ จ.ศ.1197 (พ.ศ.2378) (พบเพียง 2 ผูก แต่ที่ไม้บัญชักระบุว่ามี 8 ผูก)


สนทิสัททา


คัมภีร์ใบลานขนาดยาว จำนวน ๒ ผูก จารเมื่อ จ.ศ.1197 (พ.ศ.2378) จารโดย หนานคำ เป็นคัมภีร์ใบลานของวัดหนองเงือก


ปายาสิสูตร 4 ผูก


คัมภีร์ใบลานขนาดยาว จำนวน 4 ผูก จารเมื่อ จ.ศ.1231 (พ.ศ.2412) จารโดยไชยยวงส์ภิกขุ เพื่อถวายครูบาอุปละ วัดหนองเงือก


สุตตสังคหะ


คัมภีร์ใบลานขนาดยาว จำนวน 20 ผูก จารเมื่อ จ.ศ.1241 (พ.ศ.2422) จารโดยไชยยสิทธิ เป็นของวัดหนองเงือก


สีวิไชยยนต์หงส์ (13 ผูก)


คัมภีร์ใบลาน จำนวน 13 ผูก จารเมื่อ จ.ศ.1273 (พ.ศ.2454) (บัญชัก) สัทธาทัง 2 คนาพายในมีญาณะภิกขุเปนเคล้า พร้อมกับด้วยสิกข์โยมเจ้าชู่ตน หนพายนอกมีสัทธานักบุญทังมวลแล ฯ นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุโน นิจฺจํ ฯ (ข้อความท้ายผูก 1) ญาวิละสามเณร เขียนปางเมื่ออยู่ปฏิปทาสวาธุเจ้าญาณะวัดหนองเงือก ไชยพร้าวลอมป่าหมากอ้อมนุเนือง สะบันงาเครือก็มีสะน่อย


สวดเบิก


พับสาขนาดกลาง ปกทำด้วยไม้ลงรักปิดทอง


อภิธัมมสังคิณีมาติกา


พับสาขนาดกลาง ปกวาดลวดลายดอกไม้ ไม่ลงรักหรือปิดทอง


สมันตปาสาทิกา (มัด 6)


คัมภีร์ใบลานขนาดยาว จำนวน 12 ผูก สันใบลานลงรักปิดทอง มีไม้บัญชัก จารเมื่อ จ.ศ.1248 (พ.ศ.2429)


ธัมมปาทะ (นิสสัย) มัด 5


คัมภีร์ใบลานขนาดยาว จำนวน 16 ผูก ขอบลงรักปิดทอง จารเมื่อ จ.ศ.1248 (พ.ศ.2429)


เปตวัตถุ


คัมภีร์ใบลานขนาดยาว เรื่อง เปตวัตถุ จำนวน 14 ผูก ไม่ปรากฏปีที่จาร


ฉคติทีปนี


คัมภีร์ใบลาน จารด้วยอักษรธรรมล้านนา จำนวน 14 ผูก จารเมื่อ จ.ศ.1248 (พ.ศ.2429)