ศิลาจารึกเมือหลวงพระบางด้านหลัง


จุลศักราชได้ ๑๑๙๘ ตัวปีรวายสัน เดือน ๔ เป็งเม็งวันอังคารไทยก่าใครได้ฉลองธรรมในวิหารหลวงวิชุนที่นี่แล ธัมมะลิขิตตะโชฏะกะ พุทธศาสนา ปัญจะวัสสะหัสสานิ นิพานะปัจจะโย โหตุโนนิจจัง


ศิลาจารึกสร้างธัมม์เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ด้านหน้า


จุลศักราชได้ ๑๑๙๘ ตัวปีรวายสัน ยังมีพระมหาเถรเจ้า ต๋นชื่อว่า กัญจนอรัญญะวาสีแต่เมืองแพรยวนหนปัจฉิมทิศ เข้ามาถึงเมืองหลวงพระบางล้านช้างที่นี้ แล้วก็ได้นำเอาหน้าบุญขึ้นถึงเจ้าเมืองหลวงพระบาง ต๋นชื่อว่ามังธา เป็นเก๊า และราชวงศ์เมืองหลวงพระบางเป็นประธานพร้องกันสร้างยังอักขรธรรมคัมภร์ไตรปิฎกทั้งมวล ไว้โชฏะกะพุทธศาสนา ๕ พันพระวัสสาแล ได้ฉลองในเดือน ๔ เป็งเม็งวันอังคารไทย ก่าใครจึงแล้วบรมวล วันนั้นแลสันรอมธรรมทั้งมวลอันได้สร้างนี้เป็นธรรม อันได้สร้างนี้เป็นธรรม ๒ ร้อยปลาย ๔ สิบ ๒ มัดจัดเป็นผูกได้ ๒ พันปลาย ๘ ร้อยปลายซาว ๕ ผูก จัดเป็นเงินค่าจ้างแต้มเขียน สมเด็จพระเป็นเจ้าเมืองหลวงพระบาง มีเงิน ๘๕ ตั้ง เงินเจ้าราชวงศ์มีเงินลางหนัก หมื่น ๘ พันปลาย ๒ ร้อย ปลาย ๑ บาทปลายเจ็ดก่าปลาย ๒ แดง เงินฝ่ายศรัทธาทางเมืองแพร มีเงินชั่ง ๑๐ ตำลึงปลาย ๑๐ สลึง แต่คำปิ๋วพอกธรรมเสี้ยงหมื่นปลาย ๒ พันปลาย ๘ ร้อยแผ่นแล ธรรมเจ้าเมืองสร้างเป็นธรรม ๓ สิบ ๔ มัด ธรรมราชวงศ์สร้างเป็นธรรมร้อยปลายเจ็ดสิบเจ็ดมัด ธรรมศรัทธาเมืองแพรสร้างเป็นธรรมสามสิบเอ็ดมัดแล กันว่าฉลองแล้วพระมหาเถระเจ้าก็ยกเอาพระสัทธรรมเจ้าทั้งมวลอันได้สร้างทั้ง ๒ ร้อย ๔ สิบ ๒ มัดเมือ ฐะปันนะ ตั้งไว้โชฏะกะ พุทธศาสนา ในเมืองแพรยวนหนปัจฉิมที่ทิศวันนั้นแล.....


ศิลาจารึกสร้างธัมม์เมืองน่าน


จุลศักราชได้ ๑๑๙๕ ตัวปีก่าไส้ ยังมีพระมหาเถรเจ้าต๋นนึ่งชื่อ กัญจนอรัญญวาสีเมืองแพรเป็นเก๊า และสิสสะเจ้าทั้งมวลจรเดินเทศมาแต่เมืองแพร หนปัจฉิมทิสสะเข้ามาถึงเมืองน่านที่นี้แล้ว จึงได้นำเอานาบุญขึ้นถึงศรัทธาปายในปายนอกทั้งมวล ศรัทธาปายในมีพระสังฆะเจ้าอันอยู่เมืองน่านที่นี้ ศรัทธาปายนอกมีเจ้าเมืองน่านที่นี้เป็นเก๊าและ อุปราชาราชวงศ์เจ้านายทั้งมวลพร้อมกันสร้างยังอักขระธรรมคัมภีร์ไตรปิฎกทั้งมวลไว้โชฏะกะ พุทธศาสนา ๕ พันพระวัสสาแล สังรอมธรรมทั้งมวลอันด้สร้างนี้เป็นธรรมร้อยปลาย ๔ สิ ๒ มัดจัดเป็นผูกได้พันปลาย ๖ ร้อยปลาย ๓ ผูกแล ได้ฉลองแต่เมื่อ จุลศักราชได้ ๑๑๙๙ ตัวปีเมืองเร้า เดือนเก้าเป็ง เม็งวันอาทิตย์ไทย เท่าสี่วันนั้นแล กันว่าฉลองแล้ว พระมหาเถรเจ้าก็ยกเอาพระสัทธรรมเจ้าเมือตั้งไว้ โชฏะกะพุทธศาสนาในเมืองแพร ปัจฉิมทิศวันนั้นแล พระมหาเถรเจ้าก็ปิกมาในปีกัดเร้า อายุได้ ๕๙ ปี จึงได้ฉลองธรรมนี้แล