ปราสาทไม้


ป็นปราสาทไม้ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ฐานเเป็นฐานปัทม์ลูกแก้วอกไก่ ส่วนเรือนธาตุเป็นเสาขอมโปร่ง ไม่ทึบตัน ส่วนยอดเป็นหลังคาเอนลานซ้อนกัน 3 ชั้น มีฉัตรซ้อนกัน 3 ชั้น ตกแต่งโดยลงรัก เทคนิคปิดทองลายฉลุ


ขันแก้วทั้ง สาม


ขันแก้วทั้งสาม ภาชนะสำหรับใส่ข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียน เพืี่อสักการะพระรัตนตรัย ( แก้วทั้งสาม ) มีปากผายออก ด้านบนมี 3 มุม ฐานด้านล่างมี 3 ขา แต่ละขา แกะสลักเป็นพญานาค 1 ตัวมี 3 เศียร


อูปไม้


อูปไม้ทรงกลม ลงรัดทาชาดส่วนบนที่เป็นฝาหายไป สภาพชำรุด


ขันซี่


ขันไม้มีซี่กลึงเชื่อมระหว่างปากด้านบนและฐานด้านล่าง ลงรักและชาด


ขันน้ำ


ขันน้ำ เครื่องเขิน เป็นไม้ไผ่ขดขึ้นรูป ลงรักหนา ขูดลาย สภาพสมบูรณ์


ขันโตก


ขันโตก ไม้ ขาฉลุ โค้งสี่ช่อง


ขันหมาก


ขันขันหมาก ทรงกระบอก ลงรักและขูดลาย สภาพสมบูรณ์


ขันหมาก


ขันขันหมาก ทรงกระบอก ลงรักและลงชาดเขียนลาย สภาพสมบูรณ์


สัตภัณฑ์


สัตภัณฑ์ ไม้แกะสลักเป็นลายใส้หมูประดับด้วยกระจกจืน ตรงกลางเป็นรูปราหูอมจันทร์ ตั้งอยู่บนฐาน


ปราสาทไม้


เป็นปราสาทไม้ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ฐานเเป็นฐานปัทม์ลูกแก้วอกไก่ ส่วนเรือนธาตุเป็นเสาขอมโปร่ง ไม่ทึบตัน ส่วนยอดเป็นหลังคาเอนลานซ้อนกันสองชั้น มีการตกแต่งโดยใช้แก้วจืนและเทคนิคปิดทองลายฉลุ


หีบธรรม


หีบธรรมทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ปากผายออก ฐานบัวเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการลงรักลงชาด ทั้งหลัง บริเวณตัวหีบธรรม ประดับด้วยการปิดทอง แล้วขูดลายทั้งสี่มุมเป็นลายบ่าง ตรงกลางเป็นรูปเทวดาแบบรัตนโกสินทร์ยืนบนดอกบัว ่วนฝาประดับการปิดทองเป็นรูปดอกไม้เรียงกันตลอดแนว


หีบธรรม


หีบธรรม ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ปากผายออก ฐานบัวเป็นรูปสี่ผืนผ้า มีการทารักเป็นสีพื้น แล้วทาชาด ทับชั้นนอกสุด ตัวหีบตกแต่งเหมือนกันกันทั้ง 4 ด้าน เป็นการลงรักปิดทอง มีลายเครือเถาที่ขอบซ้ายและขวา มีลายบ่างประดับมุมในขอบลายเครือเถา ตรงกลางเป็นรูปหม้อบูรณะฆฏะ


หีบธรรม


หีบธรรม ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานปัทม์อกไก่ ตัวหีบผายออกเล็กน้อยฝาเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูทารักเป็นสีพื้น แล้วทาชาด ทับชั้นนอกสุด ตัวหีบตกแต่งด้วยลายขูดขีดเป็นรูปเทวดา ยืนอัญชลีพร้อมช่อดอกไม้ มีลายบ่างประดับมุม


หีบธรรม


หีบธรรมทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ปากผายออก ฐานบังทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการลงรักลงชาดทั้งหมด บริเวณตัวของหีบธรรมประดับด้วยการปั้นรักกระแหนะ ปิดทอง และกระจกจืนทั้งสี่ด้าน มีลวดลายเหมือนกันทั้งหมด คือลายบ่างระดับทั้งสี่มุม ตรงกลางเป็นรูปดอกบัวบาน


หีบธรรม


หีบธรรม ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนฐานหายไป ตัวหีบผายออก กรอบของตัวหีบถูกถอดออกไป ฝาเป็นรูปบัวคว่ำ ลงพื้นด้วยรักแล้วทาชาดชั้นสุดท้ายท่ัวทั้งหีบ ตกแต่งด้วยการปิดทองแล้วขูดขีดเป็นรูป อาคาร ภิกษุ เทวดา ดอกไม้ร่วง พระเจดีย์ ทั้ง สี่ด้าน


หีบธรรม


หีบธรรม ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนฐานเป็นฐานปัทม์อกไก่ มีลักษณะเองคอด ส่วนตัวหีบผายออก ฝาเป็นรูปสี่เหลียมคางหมู ตกแต่งด้วยการปั้นรักประดับแก้วจืน บรเวณตัวหีบมีการปั้นรัก เป็นรูปเทวดายืนอัญชลี 2 ด้าน และเทวดาถือไม้กำลังแสดงท่าฟ้อนอยู่บนหลังม้า


หีบธรรม


หีบธรรม ฐานเป็นฐานปัทม์อกไก่ ตัวหีบผายออก ฝาเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ทาชาดสีแดง บริเวณฐานปัทม์และฝาส่วนตัวหีบทาด้วยรักสีดำ ประดับด้วยลายทองปิดฉลุ รูปหม้อดอกทั้งศีด้าน มีการใช้โลหะฉลุลาย มาประดับติดประกอบบริเวณ กรอบของตัวหีบ


หีบธรรม


หีบธรรรมทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ปากผายออก มีฝาเปิดด้านข้าง ฐานบัวทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ด้านบนเป็นหลังคามียอดตรงกลาง มีการลงรักลงชาดทั้งหลัง ส่วนของตัวหีบธรรมประดับด้วยการปิดทองลายฉลุ ทั้งสี่ด้านเป็นลวดลายพัณธุ์พฤกษา ด้านที่มีฝาแกะสลักเป็นช่องประตูมีหน้าบัน ปิดทองเป็นลวดลวยเทวดายืนประนมมือ


หีบธรรม


หีบธรรม ทรงสีเหียมผืนผ้า ส่วนฐานปัทม์เป็นอกไก่ ตัวหีบธรรมผายออก ส่วนฝาเป็นบัวคว่ำ ทาด้วยรักสีดำแลชาดสีแดง มีการตกแต่งด้วยเทคนิคปิดทองลายฉลุ เพียง 3 ด้าน ของตัวหีบธรรม เป็นลวดลายหม้อดอก 1 ด้าน และลายเทวดาอัญชลีประกอบกับดอกไม้ 2 ด้าน สภาพสมบูรณ์


แผงพระพิมพ์


เป็นซุ้มโขง ส่วนตัวแผงเป็นเสาขอม ซ้อนกัน 2 ชั้น ส่วนยอดมีลักษณะเป็นซุ้มโค้ง ไม่มียอดแหลมปลายทั้งสองข้างเป็นรูปพุ่มข้าวบิณฑ์ ตกแต่งด้วยการแกะสลักไม้ ทาพื้นด้วยสีเทาตกแต่งด้วยสีแดง และปิดทอง ปิดทองลายฉลุ ภายในติดพระพิมพ์ทำจากตะกั๋วลงรักปิดทอง จำนวน 27 องค์


แผงพระพิมพ์


เป็นซุ้มโขงรูปปราสาท ฐานเป็นกลีบบัว ส่วนตัวแผงเป็นเสาขอม ส่วนยอดมีลักษณะเป็นซุ้มโค้ง ซ้อนกัน 3ชั้น มียอดสถูปขนาดเล็ก อยู่ด้านล่าง 2 องค์ ส่วนยอดสุดมีลักษณะคล้ายปล้องไฉน และปลียอด มีฉัตรไม่ฉลุลาย 3 ชิ้น มีการตกแต่งด้วยกระจกจืน การแกะสลักไม้ และปิดทอง ภายในติดพระพิมพ์ลักษณะนัง่ในซุ้มเรือนแก้ว ทำจากตะกั๋วลงรักปิดทอง จำนวน 30 องค์


แผงพระพิมพ์


เป็นแผงพระที่ทำจากไม้ ฐานแกะเป็นบัวคว่ำ ตัวแผงเป็นลักษณะซุ้มเสาขอม ส่วนยอดมีลักษณะ เป็นเรือนแก้ว เทคนิคการตกแต่งเป็น การแกะสลักไม้ ประดับด้วยกระจกจืนและลงรักปิดทอง และเทคนิคปิดทองลายฉลุ ภายในแผงติดพระพุทธรูปปางมารวิชัยในซุ้มเรือนแก้ว จันวน 28 องค์ ( เป็นตะกั่วลงรักปิดทอง )


ขันดอก


ขันดอกทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ย่อมุมเพียงเล็กน้อย 12 มุม ขันดอกมีลักษณะเป็นฐานปัทม์อกไก่ เอวคอด ส่วนบนเป็นนาคทอดลงมาสี่ตัว แต่ละตัวมี 3 เศียร ยอดบนสุดเป็นไม้กลึง รูปทรงยอดบัว ตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก ประดับด้วยกระจกจืน และปิดทองลายฉลุ