สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพมหานคร ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2447 ในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและส่งเสริมศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สยามสมาคมฯได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ทรงรับสยามสมาคมฯไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดมา นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการหลากหลายสาขา เช่น มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งของสมาคมอีกจำนวนหนึ่ง สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินการด้านวัฒนธรรม ที่ได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมด้านการศึกษา รวบรวม เผยแพร่ และการอนุรักษ์ โดยที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการจัดตั้งห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า รวมทั้งผลงานด้านต่างๆตามวัตถุประสงค์ของสยามสมาคมฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของประชาชนทั่วไป ดังคำขวัญที่ว่า "วิชา ยังให้เกิด มิตรภาพ"