ไหใส่น้ำปู

ปากกับตัวไหมีความใหญ่เท่าๆกันและฐานของไหเล็กลง มีหู2ข้าง มีลวดลายเป็นเส้นบริเวณคอไห เคลือบด้วยสีเขียว

ขนาด

ก 16 ซม. ส 14 ซม. ฐก 11.4 ซม.

สถานที่จัดเก็บต้นฉบับ

ชื่อเจ้าของ