ไหใส่ปลาร้า

ปากเล็กจนถึงปากไหแล้วเริ่มใหญ่แล้วก็เล็กจนถึงก้นไห มีลวดลายเป็นเส้นตรงล่างปากไห

ขนาด

ขนาด ก 12 ซม. ส 32 ซม. ฐ 15 ซม.

สถานที่จัดเก็บต้นฉบับ

ชื่อเจ้าของ