ใบลาน ทดสอบ1


ใบลานทดสอบ 1


ตำรายา


ประชาชนลาวมีความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลมาเป็นเวลาช้านาน จากหลักฐานสองร้อยปีที่ผ่านมา พบว่ามีการบันทึกต าราเกี่ยวกับยาพื้นบ้านไว้ในใบลาน ซึ่งเป็นใบไม้ลักษณะคล้ายกับใบของต้นปาล์ม และ ยังคงมีการปรุงยาโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วย ผลการศึกษาข้อมูลในใบลานที่บันทึกด้วยอักษร โบราณของลาวกับการสัมภาษณ์หมอยาผู้ที่สืบทอดการปรุงยาจากต ารายาใบลาน พบว่า สามารถรักษา ร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน บทความนี้มุ่ง อธิบายผลสัมฤทธิ์ของการรักษาสุขภาพที่สัมพันธ์กับจิตใจของผู้ป่วย โดยรวมถึงประโยชน์ใบลานในการบันทึก เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของสังคมลาวนอกจากนี้ยังพบว่าต ารับยาพื้นบ้านที่ถูกบันทึกไว้ในใบลานนี้ ชาวลาว ยังนิยมน ามาแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและน ามาจ าหน่ายในท้องถิ่นด้วย


ใบลานต้นจาก


ใบลานต้นจาก


ใบลาน01


เป็นหนังสือที่บันทึกลายลักษณ์อักษรด้วยวิธีจารตัวหนังสือลงบนใบของต้นลาน แล้วเจาะรูร้อยหูด้วยสายสนองมัดรวมกันเป็นผูก นิยมเรียกว่า คัมภีร์ใบลาน ที่เรียกชื่อว่า คัมภีร์ใบลาน เพราะเนื้อเรื่องที่จารลงบนใบลาน ส่วนใหญ่เป็นพระธรรมคำสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาทิ พระไตรปิฎก เป็นต้น นอกจากนั้น ยังใช้บันทึกเรื่องราวอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเรื่องอันเป็นบทนิพนธ์ของอดีตชนก็มี ด้วยเหตุที่พระธรรมเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ของพระพุทธศาสนา เมื่อจดจารลงบนใบลาน ก็ทำให้คัมภีร์ใบลานเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีในที่อันควร และต้องทะนุถนอมเป็นพิเศษ ดุจเดียวกับพระพุทธรูป