พิพิธภัณฑ์
ลำดับ. พิพิธภัณฑ์ ที่อยู่ เวลาให้บริการ วันที่ปรับปรุงข้อมูล
1 บ้านลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50000 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. 2021-09-30 08:18:34
2 1423 ช้างม่อย เมือง เชียงใหม่ 50000 เปิดทำการทุกวัน 2020-11-11 10:39:36
3 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. 2020-09-17 03:17:10
4 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50000 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 2020-09-17 03:26:16
5 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 50000 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 2017-11-20 14:05:16
6 111/2 หมู่ 3 หมู่บ้านบ่อสร้าง ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130 เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ในกรณีต้องการทำกิจกรรม/เวิร์คช็อป/หรือขอข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร กรุณาติดต่อล่วงหน้า) 2020-12-25 10:51:36
7 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่ 50130 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 2019-02-12 15:34:01
8 3 พระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 52000 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2019-02-12 16:00:58
9 23 แม่แรง ป่าซาง ลำพูน 51120 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 2019-01-31 11:12:57
10 99 ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 ทุกวัน เวลา 08.30 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 2019-02-06 13:43:10
11 60 เวียงเหนือ เมือง ลำปาง 52000 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 2018-07-23 15:16:38
12 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50130 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 2019-01-31 11:12:57
13 ลอ จุน พะเยา 2021-10-21 01:47:16
14 2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 12000 2019-08-23 13:30:51
15
Image Description
พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
49 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2018-07-24 15:16:38
16 32 พระบาท เมือง ลำปาง 52000 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2018-07-24 15:30:38
17 มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนพหลโยธิน พิชัย เมือง ลำปาง 52000 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2018-07-24 15:40:38
18 เวียงเหนือ เมือง ลำปาง 52000 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2018-11-05 14:20:20
19 ห้าแยกหอนาฬิกา สบตุ๋ย เมือง ลำปาง 52000 จันทร์ - ศุกร์ 2018-11-05 14:20:20
20
Image Description
สถาบันอยุธยาศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
96 หมู่ 2 ถนนปรีดี พนมยงค์ ตำบลประตูชัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 วันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม 2019-01-24 14:26:21
21 111/2 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 91120 2021-09-21 04:18:29
22 200 4 แม่ริม เชียงใหม่ 2020-02-25 14:24:57
23 239 ถนนห้วยแก้ว ชั้น 4 อาคาร HB5 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 พัฒนาเว็บไซต์โดย NECTEC ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมได้บนเว็บไซต์ตลอด 24 ชั่วโมง หรือโปรดติดต่อหน่วยงานเฉพาะในเวลาราชการ 2020-09-16 10:38:54
24 201 สูงเม่น สูงเม่น แพร่ 54130 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2020-09-22 10:17:17
25 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เปิดให้เข้าชมทุกวันตาม เวลาราชการ 2020-06-30 14:34:35
26 181 หมู่ที่ 6 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 ชุดโครงการวิจัย "การใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2020-11-02 10:23:48
27 บ้านท่าระแนะ หนองคันทรง เมือง ตราด 23000 แจ้งล่วงหน้า และเข้าชมฟรี 2021-10-20 08:42:02
28 0 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64000 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจสู่หน่วยการปกครองชั้นพื้นฐานของรัฐบาล โดยพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547 (ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่ปี พ.ศ. 2549 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 5 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอน 9ง ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของอำเภอศรีสัชนาลัย ห่างจากจังหวัดสุโขทัยไปเป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อมีขนาดพื้นที่ 87.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 54,625 ไร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ 1. นายนนธ์ มานิตย์ นายก 2. นายชัชชัย ชุ่มชื่น รองนายก 3. นายสมปอง ชะม้าย รองนายก 4. นายสมาน ช่างเจรจา เลขานุการ 2021-10-08 02:32:59
29 ชุมชนไทญ้อ บ้านโพน โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 48120 2021-10-22 04:45:38
30
Image Description
ตลาดใหญ่
ภูเก็ต
0 ตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต 83000 2021-10-22 08:54:48
31 0 บ้านท่าดินแดง ท้ายเหมือง พังงา 82000 2021-09-29 03:57:17
32 0 จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31000 ชุมชนบ้านโคกเมือง เป็นชุมชนที่่ตั้งอยู่ในเขตโบราณสถานหลายแห่ง โดยมีโบราณสถานสำคัญคือ ปราสาทเมืองต่ำ, อโรคยาศาล, ปราสาทเขาปลายบัด ฯลฯ การเข้าชมโบราณสถานนั้น ควรแต่งกายรัดกุม ในช่วงเวลากลางวันอากาศจะค่อยข้างร้อน แดดอาจแรงควรเตรียมหมวก ร่ม หรืออุปกรณ์กันแดดตามสะดวก บริเวณรอบโบราณสถานมีร้านอาหารให้บริการอยู่บ้าง อาทิร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่ง ร้านส้มตำ หรือร้านเครื่องดื่ม ชุมชนมีฐานการเรียนรู้สามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมได้และมีค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการทำ workshop ในแต่ละฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เด่น คือ ผ้าทอลายผักกูด ผ้าฝ้ายทอมือสีกลีบบัว (หมักโคลน 1000 ปี) มีที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ที่ชุมชนรวมกลุ่มกันดำเนินการและมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจให้ร่วมกิจกรรมอีกมากมาย สามารถติดต่อเข้าพักหรือทำกิจกรรมกับชุมชนได้ที่ คุณพาพัชร์ โทร 0802828239 หรือ คุณส้มเกลี้ยง (แม่น้อย) 0918295163 2021-10-11 09:34:01
33
Image Description
บ้านสุขสมบูรณ์
นครราชสีมา
หมู่ที่ 2 ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 30000 2021-08-05 07:48:46
34 หมู่บ้านดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70000 2021-10-05 12:55:55
35 0 บ่อสวก เมือง น่าน 55000 2021-10-15 02:21:01
36 99/3 หมู่ 3 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 2021-10-20 10:52:56
37 0 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 2021-10-21 03:09:58

เกี่ยวกับเรา

นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม

เป็นซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ให้ข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น ยังคงสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งองค์ความรู้ของท้องถิ่น

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-6900 โทรสาร 0-2564-6901-3